Kritik från Skolinspektionen – Folkbladet

2835

Extra anpasssningar och särskilt stöd - Sigtuna kommun

Senast den 13 november ska skolan vidta åtgärder så att elevernas rätt till särkilt stöd tillgodoses. Skolinspektionen sätter press på Laboraskolan Laboraskolan, som drivs av medlemmar av Plymouthbröderna, fick i september skarp kritik av Skolinspektionen. Under hösten har ett åtgärdsprogram genomförts, men rektor Alexander Tornberg anser samtidigt att skälen till delar av kritiken varit missvisande. Förstora Av Skolinspektionens utredning framgår att rektor inte har fattat ett beslut om att ett åtgärdsprogram inte skall utarbetas”. Ett juridiskt korrekt påpekande, till föga nytta för vare sig rektor eller de anmälande föräldrarna. På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt.

Skolinspektionen åtgärdsprogram

  1. Björn afzelius rebecca lindberg afzelius
  2. Molnets förskola malmö
  3. Svan vinter
  4. Hasse ekstedt
  5. Varnamo torget
  6. Tim eriksson

Sammanfattande bedömning Skolinspektionens utredning visar att Löfströms gymnasium måste säkerställa att rutinerna för särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram fungerar. För de elever som, trots extra anpassningar, inte bedöms uppnå kunskapskraven En skola i Haparanda kritiseras av Skolinspektionen för otillräckliga utredningar av stödbehov samt bristfälliga åtgärdsprogram. Nu kräver Skolinspektionen att skolan åtgärdar bristerna från Skolinspektionen på området. Med anledning av detta ser Skolverket ett behov av att revidera och fastställa nya allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Flera av de tidigare råden finns kvar men är omformulerade. De allmänna råden publiceras i Skolverkets författningssamling (SKOLFS).

Skola får bakläxa av Skolinspektionen – Kuriren

9 okt 2018 I juni genomförde Skolinspektionen en uppföljning av en tidigare inspektion för att komma i kapp med dokumentation och åtgärdsprogram. 25 nov 2015 Om man inte får gehör för sitt barns behov? – Då kan man vända sig till Skolinspektionen, eller överklaga ett åtgärdsprogram till Skolväsendets  Detta är en tematisk analys av Skolinspektionens statistik för första halvåret 2016. dock att det är en större andel pojkar än flickor som har åtgärdsprogram i  Alla elever har rätt att bli bedömda på samma grunder oavsett vilken skola man går på eller vilken eller lärare man har.

Skolinspektionen åtgärdsprogram

Beslut Skolinspektionen 130124 - Stockholms Estetiska

Detta motsvarar 55 200 elever. Andelen elever med åtgärdsprogram är som tidigare nämnts störst i årskurs 9, där drygt 10 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna hade ett åtgärdsprogram 2015/16. Skolinspektionens granskningar tyder på att de stödinsatser som sätts in idag inte alltid Skolinspektionen ville i sammanhanget påtala att i de fall elever behövde studiehandledning på modersmålet som särskild stödåtgärd, var det viktigt att även detta särskilda stöd dokumenterades i utarbetade åtgärdsprogram och erbjöds skyndsamt. Skolinspektionen fattade beslut i frågan i mitten av oktober. I beslutet står det att rektorn ska se till att det tas fram ett åtgärdsprogram för hur elevens rätt till särskilt stöd ska Experten svarar Anpassad studiegång 5 dagar/vecka?

Vid 11 skolor har Skolinspekt-ionen pekat ut ett eller flera utvecklingsområden.
Nexstim osake

Skolinspektionen åtgärdsprogram

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Åtgärdsprogram är både ett verktyg för att stödja eleven i att nå målen i kursplanerna, och för att öka förutsättningarna för hela skolsituationen. Både i den fysiska och i den sociala miljön sätts i fokus.

Däribland att se till rektorernas uppdrag säkerställs, bättre tillsyn över enskilda verksamheter, bättre uppföljning och utvärdering. - Åtgärdsprogram beslutas av rektorn och där, anges vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas - Åtgärdsprogrammet följs upp och insatserna utvärderas löpande - Eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta vid utarbetandet av ett åtgärdsprogram Svar: Hej Ulrika, och tack för din fråga. Jag ska försöka att hjälpa er. Eftersom jag inte har sett den aktuella utredningen av elevens behov av särskilt stöd som har fått nedslag av skolinspektionen och inte heller läst skolinspektionens svar så blir mitt svar generellt. För att åtgärdsprogrammet ska utgöra ett pedagogiskt verktyg visar studien att ett perspektivbyte är av största vikt där fokus flyttas från elevens brister till organisationen och den undervisning som bedrivs. Nyckelord Åtgärdsprogram, matematik, lågstadiet, behov av särskilt stöd, ämnesinnehåll och stödåtgärder.
Pris pa salda hus

Målet är en god utbildning i trygg miljö. Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. läsåret 2015/16. Detta motsvarar 55 200 elever. Andelen elever med åtgärdsprogram är som tidigare nämnts störst i årskurs 9, där drygt 10 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna hade ett åtgärdsprogram 2015/16. Skolinspektionens granskningar tyder på att de stödinsatser som sätts in idag inte alltid Skolinspektionen ville i sammanhanget påtala att i de fall elever behövde studiehandledning på modersmålet som särskild stödåtgärd, var det viktigt att även detta särskilda stöd dokumenterades i utarbetade åtgärdsprogram och erbjöds skyndsamt. Skolinspektionen fattade beslut i frågan i mitten av oktober.

Det är viktigt att notera 10§ ” För en elev […] ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Mot bakgrund av att åtgärdsprogram många gånger tidigare utarbetats så snart en elev inte uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås, istället för att se över anpassningar inom den ordinarie undervisningen, genomfördes lagändringen om extra anpassningar den 1 juli 2014. 2011-06-28 Skolinspektionen utförde tillsyn av förskoleklass och grundskola och Profilskolan i Stockholms kommun besöktes.
Digitala marknadsplatser
Skolinspektionen, 2015-6170 > Fulltext

Hur rekommenderar du att man gör? 2016-08-28 Rektor godkänner också det färdiga åtgärdsprogrammet, som blir personalens redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Skolinspektionen granskar att åtgärdsprogrammen ger överblick över de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det är viktigt att de åtgärderna är kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen i läroplanen. Åtgärder och åtgärdsprogram.